Καλώς Ήρθατε!

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Τριτέκνων της Π.Ε. Καβάλα

Με απόφαση του ΔΣ και λόγο των ειδικών συνθήκων ,
Για νέες εγγραφές έως το τέλος του 2020, δεν θα χρεώνουμε την εγγραφή των 10 ευρώ και άρα το συνολικό κόστος εγγραφής και συνδρομής για το 2020 θα είναι 15 ευρώ για όλη την οικογένεια. (και όχι 25 που ήτανε)

Η ετήσια συνδρομή του 2020 για τα υφιστάμενα μέλη παραμένει στα 15 ευρώ για όλη την οικογένεια και δεν θα ζητηθούν τυχόν υπόλοιπα για το 2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΘΑΣΟΥ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΘΑΣΟΥ
Μητροπολίτου Προκοπίου 1 – 654 03 Καβάλα,  2510-223.141,  2510-223.283.-
ἀριθμ. πρωτ.: 811.- Ἐν Καβάλᾳ τῇ 4η Σεπτεμβρίου 2020.-
Π Ρ Α Ξ Ι Σ ὑπ’ ἀριθμ. 27/2020
Ὁ Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου
Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ
Ἔχοντες ὑπ’ ὄψει :
α) τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 29 τοῦ Ν.590/1977 «περὶ τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» (ΦΕΚ Α’ 146/31-5-1977),
β) τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ ΒΔ 613/1967 «περὶ συστάσεως Ἱδρύματος ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΥΠΟΙΪΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟ-ΠΟΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ» (ΦΕΚ Α’ 185/25-10-1967),
γ) τὴν ἰδιόγραφον διαθήκην τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεα-πόλεως καὶ Θάσου κυροῦ Προκοπίου, ὁρίζουσα ὅτι : «ὅ,τι ὑπόλοιπον εὑρεθῇ εἰς τὸν προσωπικὸν μου τραπεζικὸν λογαριασμὸν νὰ δοθῇ εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολιν διὰ τὴν ἐνίσχυσιν τοῦ εἰδικοῦ λογαριασμοῦ Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποτροφιῶν»,
δ) τὰς ὑφισταμένας πνευματικάς, ποιμαντικάς, κοινωνικὰς καὶ οἰκονομικὰς ἀνάγκας τῆς σπουδαζούσης Νεολαίας τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φιλίπ-πων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν
1. Προκηρύσσομεν διὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸν ἔτος 2020-2021 τὴν χορήγησιν ἐκ τοῦ ὡς ἄνω εὑρεθέντος χρηματικοῦ ὑπολοίπου καὶ εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου ἡμῶν κυροῦ Προκοπίου ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ὑποτροφιῶν εἰς προπτυχιακοὺς/ὰς φοιτητὰς/τρίας μὲ οἰκονομικὰς δυσκολίας, οἱ ὁποῖοι/αἱ ὁποῖαι εἰσήχθησαν ἐφέτος εἰς τὰ Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικὰ Ἱδρύματα τῆς Ἑλλάδος, καταγομένων ἐκ τῶν ἐπαρχιῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου, καὶ ἕως τῆς εἰσαγωγῆς των εἰς τὰ Ἱδρύματα Τριτο-βαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, διαμενόντων/ουσῶν ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Ἱερᾶς Μητρο-πόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου.
2. Διὰ τὴν ἐξέτασιν καὶ ἀξιολόγησιν τῶν ὑποψηφίων ὑποτρόφων ἀπαι-τεῖται ἡ προσκόμισις εἰς τὴν Γραμματείαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου, ἀπὸ 1ης ἕως 10ης Ὀκτωβρίου 2020, τῶν κατωτέρω δικαιολογητικῶν :
α) Αἴτησις τοῦ/τῆς ἐνδιαφερομένου/νης διὰ τοῦ Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας, ὅπου ἀνήκει (ὀνοματεπώνυμον, διεύθυνσις κατοικίας, τηλέφωνα ἐπικοινωνίας).
β) Ἐπικυρωμένον φωτοαντίγραφον Ἀπολυτηρίου Λυκείου.
γ) Ἐπικυρωμένον φωτοαντίγραφον Ἀτομικοῦ Δελτίου ἐπιτυχίας εἰς τὰς πανελλαδικὰς Ἐξετάσεις.
δ) Βεβαίωσις ἐγγραφῆς εἰς τὴν ἀνάλογον Πανεπιστημιακὴν Σχολήν.
ε) Ἐκκαθαριστικὸν Ἐφορίας προηγούμενου οἰκονομικοῦ ἔτους, εἰς τὸ ὁποῖον νὰ ἐμφαίνηται τὸ οἰκογενειακὸν καὶ ἀτομικὸν εἰσόδημα τοῦ/τῆς αἰτουμένου/νης.
στ) Πιστοποιητικὸν οἰκογενειακῆς καταστάσεως, ἐκ τοῦ ὁποίου θὰ προ-κύπτει : ἡ ἑλληνικὴ ἰθαγένεια, ἡ ἡλικία, ἡ καταγωγὴ καὶ ἡ μόνιμος κατοικία.
ζ) Ὑπεύθυνος Δήλωσις τοῦ/τῆς ὑποψηφίου/φίας, ὅτι δὲν λαμβάνει ὑποτροφίαν ἀπὸ ἄλλον Φορέα.
η) Συστατικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας, περὶ τῆς ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου μονίμου κατοικίας τοῦ/τῆς ὑποψηφίου/φίας, ὡς καὶ περὶ τοῦ ἤθους, τῆς εὐσεβείας καὶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος αὐτοῦ/τῆς.
3. Ὁρίζομεν μέλη τῆς ὑπὸ τὴν προεδρίαν ἡμῶν τριμελοῦς Ἐλεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς τούς :
α) Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Παῦλον Κίτσον, Ἱεροκήρυκα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καὶ
β) Ἐλλογιμώτατον κ. Εὐστάθιον Κεκρίδην, τέως ἀναπληρωτὴν Καθηγητὴν Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Ἡ ἐν λόγῳ Ἐπιτροπὴ ὑπὸ τὴν παροῦσαν μορφὴν θὰ ἰσχύῃ ἄχρι 31-12-2022, ὑπὸ τὴν δυνατότητα ἀνανεώσεως αὐτῆς.
4. Ἀποκλειστικὸν ἔργον τῆς ὡς ἄνω τριμελοῦς Ἐπιτροπῆς εἶναι ἡ σχετικὴ ἔρευνα καὶ ἡ ἀξιολόγησις τῶν αἰτήσεων τῶν ὑποψηφίων διὰ τὴν λῆψιν ὑπο-τροφίας καὶ μὲ κριτήρια ἀπονομῆς ἀναλόγου χρηματικοῦ ποσοῦ ἐτησίως :
α) τὸ χαμηλότερον οἰκογενειακὸν καὶ ἀτομικὸν εἰσόδημα, καὶ
β) τὴν ὑψηλοτέραν βαθμολογίαν εισαγωγῆς,
ἐπιπλέον δὲ λαμβανομένης τῆς προτεραιότητος εἰς περιπτὼσεις προστα-τευομένου μέλους πολυτέκνου, τριτέκνου ἤ μονογονεϊκῆς οἰκογενείας.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου
Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ
Ἀκριβὲς Ἀντίγραφον, Καβάλα αὐθημερὸν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου
Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ
 
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

NEA διεύθυνση  ΓΡΑΦΕΙΟΥ  Συλλόγου Τριτέκνων  Καβάλας

ΤΣΟΛΑΚΗ 21 (πρώην Ρούζβελτ)   (δίπλα σε γραφεία ΠΝΟΗΣ)

Από 06/09/18 το γραφείο μας θα είναι ανοικτό κάθε :

Τρίτη πρωί  9.30 – 11.30  και

Πέμπτη απόγευμα  7.00 – 8.30

 

Το νέο Δ.Σ του συλλόγου ευχαριστεί θερμά τα μέλη του Συλλόγου για την εμπιστοσύνη που έδειξαν με την ψήφο τους και τους καλεί να συμμετάσχουν ενεργά προκειμένου όλοι μαζί να αγωνισθούμε για την προώθηση των Κοινωνικών και Θεσμικών αιτημάτων μας, μέσα από Δημοκρατικές διαδικασίες, ώστε να ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΙ και επιτέλους να ΔΙΚΑΙΩΘΕΙ ο αγώνας της Τρίτεκνης Οικογένειας,

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
• Την πλήρη και χωρίς περιορισμούς οικονομική και θεσμική εξομοίωση των Τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες και ένταξη τους στο Νόμο 1910/1944. 
• Την ισόβια τιμητική σύνταξη στη μητέρα που έκανε τρία παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας των τέκνων της, ως αναγνώριση του σημαντικού ρόλου και της προσφοράς της στην Ελληνική Κοινωνία.
• Να γίνει επιτέλους ο χαρακτηρισμός των Τρίτεκνων οικογενειών ως Πολύτεκνων, ανεξαρτήτως από την ηλικία των τέκνων και την ένταξή τους στις διατάξεις των νόμων περί πολυτεκνίας.

 

Βοηθήστε στην προσπάθεια μας για  καλύτερη και πιο οργανωμένη ενημέρωση σας , στέλνοντας το τυχόν ανανεωμένο email σας , κινητό σας, κλπ.

Γίνεται φίλοι μας στο Facebook και παρακολουθήσετε τις ανακοινώσεις- ενημερώσεις που δημοσιεύουμε συχνά στο f/b και στην ιστοσελίδα μας.

Τσεκάρετε και εκμεταλλευτείτε τις εκπτώσεις που εξασφαλίσαμε για εσάς και τυχόν σας ενδιαφέρουν.

Επίσης προσκαλέστε και άλλες τρίτεκνες οικογένειες στο σύλλογο μας  και κυρίως μη διστάσετε να μας λέτε τις ιδέες σας και τις προτάσεις σας.

email  info@triteknoikavalas.gr