ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Α21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:

Από την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013, ξεκίνησε η δυνατότητα διόρθωσης
σε όσους έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την Αίτηση-Δήλωση Α21, για την χορήγηση
του οικογενειακού επιδόματος από τον ΟΓΑ (Ενιαίο Επίδομα στήριξης τέκνων και
Ειδικό Επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις διορθώσεις στην
Αίτηση-Δήλωση Α21, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Taxisnet της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).
Στην συνέχεια, οι αιτούντες θα πρέπει να προσκομίσουν άμεσα στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ, του Δήμου κατοικίας τους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πλην του εντύπου Ε1) που έχουν επιλέξει κατά τη συμπλήρωση της Αίτησης-Δήλωσης Α21, προκειμένου να ελεγχθούν

 

από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΓΑ.

Comments are closed.