Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε άπορες Οικογένειες από Ε.Ε ΕΤΟΥΣ 2013

Ο Σύλλογος γνωστοποιεί στους γονείς με τρία τέκνα και μέλη του  ,
ότι σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο(ΚΥΑ 279/23460/ 2013 ΦΕΚ 414Β΄22-2-2013) που αφορά το πρόγραμμα « Δωρεάν  διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες από ΕΕ έτους 2013»     τα ακόλουθα για το Πρόγραμμα έτους 2013:
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
1.Διάστημα  υποβολής αιτήσεων από τους φορείς (Συλλόγους)  εκπροσωπήσεως των δικαιούχων(άρθρο 5 παρ.1), από 1/3/2013 έως 31/3/2013.
2.Ανακοίνωση οριστικού πίνακα επιλεξίμων φορέων από Δν/σεις Αγροτ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Άρθρο 6 παρ.1) μέχρι το αργότερο30/4/2013.
3.Διάστημα υποβολής αιτήσεων τελικών δικαιούχων(μελών συλλόγου) από 1/5/2013 έως 31/5/2013(άρθρο 5 παρ.Β1 και άρθρο 6 παρ.3).
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά

α.    Αίτηση – Δήλωση (δίνεται από τον Σύλλογο) με πλήρη τα στοιχεία, καθώς και να αναγράφονται τα ΑΦΜ και των δύο συζύγων, με επικυρωμένη την υπογραφή

β.    Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντος
γ.  Επικυρωμένη άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς

4.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλου συμμετοχής από τους επιλέξιμους φορείς(Συλλόγους)  που εκπροσωπούν τους τελικούς δικαιούχους στις Δν/σεις ΑΟΚ (άρθρο 6 παρ.4) η 15η Ιουνίου 2013.
5.Οριστικοποίηση του πίνακα τελικών δικαιούχων μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2013. 
ΕΝΝΟΙΕΣ-ΟΡΙΣΜΟΙ
Τελικοί Δικαιούχοι, κατά την έννοια της νέας ΚΥΑ 279/23460/ 2013 ΦΕΚ 414Β΄22-2-2013  του Προγράμματος Δωρεάν Διανομής Τροφίμων ορίζονται αποκλειστικά άποροι που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
Ως άποροι, κατά την έννοια της παρούσης, θεωρούνται  τα άτομα και οι οικογένειες, που πληρούν το κριτήριο επιλεξιμότητας.
Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους απόρους διαμορ­φώνεται βάσει οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων και είναι:

1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.
2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:
I. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €.
II. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύ­ζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.
III. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύ­ζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400 €.
IV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύ­ζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.
V. Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.
3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.
Δυστυχώς, τα εισοδηματικά κριτήρια είναι ιδιαίτερα χαμηλά τη φετινή χρονιά που τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα από πέρυσι.
Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
Ως μέλη της οικογένειαςθεωρούνται ο σύζυγος και η σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος(Ν.2238/94ΦΕΚ Α’151),Ήτοι Πρόσωπα που:
  1. Θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο:
            α. Ο ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα.
             β. Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.
   γ. Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό.”«Eιδικά, για τα τέκνα του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.»
  δ. Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
         ε. Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω
στ. Οι ανιόντες και των δύο συζύγων.
ζ. Οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων που είναι άγαμοι ή  διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.
       η. Οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και μητέρα, συγγενείς μέχρι τον τρίτο βαθμό οποιουδήποτε από τους συζύγους.
  “2. Τα πρόσωπα, που αναφέρονται στις περιπτώσεις β` έως η` της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσια φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό  “των δύο χιλιάδων  εννιακοσίων (2900)  ευρώ”  ή το ποσό “των έξι χιλιάδων(6000) ευρώ”  αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω.
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου στο όριο του εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα που αποκτώνται από το δικαιούχο:
“α) Το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά ή από την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα σε πρόσωπα που είναι συγγενείς με αυτόν μέχρι το δεύτερο βαθμό εξ αίματος”.
*** Η περ. α`της παρ.2  αντικαταστάθηκε  ως άνω με την παρ.8 άρθρ.2    Ν.3091/2002, ΦΕΚ Α 330/24.12.2002.
 β) τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, που κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 προστίθενται στο συνολικό εισόδημα του γονέα,
 γ) έσοδα από διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο με δικαστική απόφαση η ύστερα από συμφωνία που καταρτίστηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Δε θεωρείται ότι βαρύνει το φορολογούμενο αν ο ανήλικος αποκτά εισόδημα από εμπορικές η γεωργικές επιχειρήσεις ή αμοιβές από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, ανεξάρτητα από το ποσό του εισοδήματος, εκτός αν το σχετικό δικαίωμα περιήλθε στον ανήλικο από κληρονομία.”
“και δ) το εξωιδρυματικό επίδομα της περίπτωσης ε` της παραγράφου 5 του  άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. και τα προνοιακά επιδόματα που χορηγούνται σε άτομα με διάφορες αναπηρίες.”

Comments are closed.