ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Δικαιολογητικά για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 2/19525/0026,

«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών» (Φ.Ε.Κ. αριθμ. 393/21-2-2013 τ. Β’)

 

Κατάλογος δικαιολογητικών

 

– Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με στοιχεία δικαιούχου (Δικαιούχος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής)Δίνεται από την Υπηρεσία.

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δικαιούχου (πρωτότυπο)

– Βεβαίωση μόνιμης κατοικία φοιτητή από το Δήμο (πρωτότυπο)

– Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από τη Σχολή. Ο φοιτητής πρέπει να έχει περάσει τα μισά μαθήματα του προηγούμενου έτους, ενώ για πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής

– Αντίγραφο επικυρωμένο εκκαθαριστικού σημειώματος ή φορολογικής δήλωσης 2012: Ανώτατο όριο ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος 30.000 € συν 3.000 € για κάθε παιδί πέραν του ενός (39.000 για τριτέκνους)

-Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ή φωτοτυπία του λογαριασμού

-Αντίγραφο επικυρωμένο τελευταίου Ε9: Τα συνολικά τ.μ. κατοικιών να μην ξεπερνούν τα 200 – εξαιρούνται ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές κάτω των 3.000 κατοίκων

– Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου (ότι δεν έχει εισπράξει το φοιτητικό επίδομα δεύτερη φορά το 2013) Δίνεται από την Υπηρεσία.

– Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας φοιτητή (πρέπει να διαμένει σε άλλη πόλη από την πόλη κύριας κατοικίας του).Πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ.

 

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται υποβολή απλής εξουσιοδότησης.

Τα δικαιολογητικά για να κατατεθούν πρέπει να είναι πλήρη, διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτά.

 

-ΠΡΟΣΟΧΗ!!

1) Κατάθεση δικαιολογητικών έως 31/03/2013

2)ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Comments are closed.